24-06-2024

Voortgang bouwfasen juni 2024: Bouw van de 76 recreatiewoningen is voltooid

Inmiddels kunnen wij u melden dat de bouw van de 76 recreatiewoningen voltooid is en dat de laatste infrastructuur werkzaamheden zoals het verwijderen van de tijdelijke bouwweg en dam worden gedaan. Hierna zullen alleen nog wat groen werkzaamheden, wegmeubilair, lantaarnpalen en bebording dienen te worden geplaatst. 

Fase 1 en 2 

Fasen zijn volledig gerealiseerd en kopers recreëren daar inmiddels en andere eigenaren verhuren aan de eerste huurders. Onderstaand een paar recente foto’s van hoe deze fasen zich inmiddels hebben ontwikkeld qua tuinen en infrastructuur. Alhoewel de verkoop goed verloopt zijn op dit moment hier nog enkele recreatiewoningen te koop

Fase 1 en 2 juni 2024

Bouwfase 3

Ook deze bouwfase is volledig gerealiseerd en opgeleverd. Er zijn inmiddels al vele nieuwe bewoners ingetrokken en geeft dit een mooi en volledig straatje. Er zijn nog een paar kleine punten zoals weg oplevering aan de bestaande VVE I en afwatering welke moet worden afgewerkt. 

Fase 3 juni 2024

Bouwfase 4

Deze laatste bouwfase is inmiddels ook gerealiseerd en worden nu de opleverpunten volledig opgenomen en verder afgewerkt. Ook wordt nu de strook (oude dam en tijdelijke bouwweg) ontgraven en afgevoerd. Hierna zal dit met nieuwe beschoeiing worden ingericht, waardoor de waterverbinding en aanliggende oevers in zijn geheel worden hersteld. 

Fase 4 juni 2024

Algemeen 

In het algemeen willen wij u erop attenderen dat met het gereed komen van het park de onderstaande punten van toepassing zijn, namelijk; 

  1. Er zijn een tweetal nieuwe brandweer opstelplaatsen met bkk verharding gerealiseerd. Hier mag niet geparkeerd worden en dienen deze vrij bereikbaar te zijn voor eventuele calamiteiten. Binnenkort staan ook hier verbodsborden. 
  2. Het huisafvaldient bij de milieustraat op het park te worden gedeponeerd in de ondergrondse containers (papier/glas/plastic en restafval) Het grof vuil dient u zelf in de gemeente Spijkenisse bij de milieustraat af te leveren. Onze tijdelijke eigen containers tijdens de bouw zullen vanaf heden niet meer aanwezig zijn. 
  3. Nu alles af is en bewoning alsmaar meer is geworden dient u zich aan de maximale snelheid van 15 km/uur te houden. Ook hier staan binnenkort de borden voor langs de weg. 
  4. Verder verwijzen u nogmaals voor overige zaken naar de eerder toegezonden parkrichtlijnen Zuytland Buiten. 

Garanties, handleidingen en opleverdocumenten

Zoals al eerder gemeld in onze vorige nieuwsbrieven hebben wij wij voor alle opgeleverde woningen en haar eigenaren een link beschikbaar waar dan alle opleverdocumenten, handleidingen en garanties van diverse apparatuur beschikbaar zijn. U kunt direct inloggen en is verder geen wachtwoord benodigd. 

Energielabels 

Als service aan alle kopers heeft TJ Zuytland een opdracht aan een extern bureau verstrekt om voor alle 76 recreatiewoningen een energielabel op te maken. Deze energielabels zijn voor de woningen in bouwfasen 1 en 2 eerder aan u verstrekt. Voor wat betreft bouwfase 3 en 4 zal dit binnenkort beschikbaar zijn en naar de nieuwe kopers worden opgestuurd. Algemene informatie hierover kunt u hier vinden.

VVE II vergadering

Inmiddels is op 31 mei jl. een 1e levenvergadering geweest en is verdere informatie en duidelijkheid gegeven over VVE II bijdragen, stand van zaken fusie met VVE I, permanent wonen e.d. 

Afsluitend willen wij u informeren dat onze dagelijkse toezicht op de bouw zijnde de heer Adri Bos dan ook niet meer dagelijks/wekelijks op de locatie aanwezig is. Weliswaar zullen de nog uitstaande opleverpunten worden afgewerkt en gecontroleerd of bezichtigingen aan nieuwe kopers worden gedaan. 

Service

Mocht u als koper gebreken tegen komen en of over opleverpunten willen communiceren kunt u dat aangeven bij service@goedhuis.nl. U kunt ook de servicemeldingen op de woonwijzer melden welke dan ook via deze link.

Wij als TJ Zuytland BV en team wensen alle nieuwe eigenaren een fijn en gelukkig (365 dagen) recreëren op Zuytland Buiten. 

Verkoopcontact en aanmeldadres

Mevr. E. Kroes

Erratum artist impressions: Bij type Rietzanger zijn de bakstenen vervangen door sidings. Bij type Strandloper wijkt de veranda af, door besluit welstand is deze gewijzigd van recht dak in een schuin dak. Aan de artist impressies en technische plattegronden op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.